អំពី

ពាក្យបណ្ដៅ ជាការសាកល្បងប្រាជ្ញាគ្នា ដោយលើកយកឃ្លា ប្រយោគដែលពណ៍នាអ្វីយ ដោយមិនប្រាប់ត្រង់ ដោយបង្កប់ន័យឲ្យអ្នកល្បងសាកនោះ រិះគិត ដោយភ្នាល់បើរកមិនឃើញ គេនឹងលក់។

លក់ពេលនេះ គឺមានន័យថាបើឆ្លើយមិនត្រូវ ឬលើសចំនួនដងដែលបានកំណត់ គេនឹងបញ្ជូនឈ្មោះម្នាក់នោះទៅតាម​ កន្លែង ឬប្រឌិតសកម្មភាពអ្នកចាញ់នោះធ្វើអ្វីមួយតាមបែបកំប្លែង ជាដើម។

គោលបំណងនៃការចងក្រងនេះ៖
  • បង្កើនបរិមានពាក្យខ្មែរ លើបណ្ដាញអ៊ីនធ័រណិត
  • បង្កើនប្រាជ្ញាការគិត 
  • ទុកជាឯកសារ ទៅថ្ងៃមុខ
រាល់ពាក្យបណ្ដៅទាំងនេះ យើងប្រមូលពីគេហទំព័រផ្សេងៗ និងកម្មវិធីជាដើម។ 
រាល់មតិយោបល់ផ្សេងៗសូម ផ្ដល់មតិនៅខាងក្រោមនេះ 
សូមព្រះគុណ និងអរគុណ! (សុភ័ក្រ ---បណ្ណាល័យឌីជីថល)