ស្រីសត្រសិត ដុះមមិះក្តិត ម្ខាងវែងម្ខាងខ្លី


ចម្លើយ

ម្ជុលនិងចេស
ចែករំលែក: