សត្វតា ទំលើតា បាក់មែកតា ធ្លាក់ក្នុងតា

ចម្លើយសត្វត្រដក់ ទំលើត្របែក ធ្លាក់ក្នុងត្រពាំង
ចែករំលែក: