ត្រាំងលិចត្រាំងកើតត្រាំងជើងត្រាំងត្បូង តើគេហៅត្រាំងអី?

ចម្លើយត្រាំងអី=ត្រីអាំង
ចែករំលែក: