ទាញ​តឹង​សម្លឹង​ក្ដិត​ បង​អើយ​អាណិត​ក្ដិត​អូន​តូច​ណាស់

ចម្លើយដោត​គូថ​ម្ជុល
ចែករំលែក: