ឯក​អង្គ​ទ្រង់​នាម​បក្ខិនី​ ហែក​ជើង​ពីរ​ បញ្ចូល​គ្រាប់​មួយ

ចម្លើយប្រណាក​ឆាក​ស្លា
ចែករំលែក: