វាយគោពី ស៊ីដុំរទេះ វាយគោប្រឡាក់ផេះ កេះដោះនាង ទូកកំប៉ោងហាងដោតគល់ឬស្សីតម្រៀបហែ

ចម្លើយ

ស្គរធំ ផ្លុំស្រឡៃ ទះសម្ភោរ វាយគង រនាត
ចែករំលែក: