ក្រុកៗមាន់ក្រាប លូកដៃទៅស្ទាប ម៉ែអើយប៉ុន្មាន?

ចម្លើយ
វាល់អង្ករដាំបាយ
ចែករំលែក: