សត្វមួយមកពីជើង ក្បាលទើងមើង ជើងប៉ុនស្នប់

ចម្លើយដំរី
ចែករំលែក: