ពេល​ថ្ងៃ​ងូត​ទឹក​ស្អាត​បាត​ ពេល​យប់​ដេក​ស្រាត ឱប​គ្នា​ទល់​ភ្លឺ

ចម្លើយចាន
ចែករំលែក: