ខ្លួនខ្ញុំថ្លាដូចកញ្ចក់ ទឹកភ្នែកខ្ញុំស្រុក់ពេលត្រូវកំដៅ

ចម្លើយទឹកកក
ចែករំលែក: