ក្រពើមិនជិះទៅជិះគល់ឈើ ក្បាលដូចគេរើអាចម៍ដូចគេរោយ


ចម្លើយ

ខ្នោសកោសដូង
ចែករំលែក: