កូនអូរតូចមួយ បងមិនហ៊ានឆ្លង ស្រីពៅមាសបង ឆ្លងទៅឆ្លងមក

ចម្លើយ
ត្រល់សំរាប់ត្បាញ
ចែករំលែក: