រោម​លើ​រោម​ក្រោម​ ទង្គិច​គ្នា​ព្រម​ ស្រណុក​ទើស​ភ្លឺ

ចម្លើយរោម​ភ្នែក
ចែករំលែក: