អ្នកឡើងមិនបានបេះ អ្នកប្រឡេះមិនបានស៊ី អ្នកនៅទទេស៊ីឆ្អែត

ចម្លើយជើង ដៃ និងមាត់
ចែករំលែក: