ស្រីស្តើងសាច់ស្វិត ដុះធ្មេញល្អិត ចំនួនរាប់ផ្លូន កើតមកម្នាក់ឯង ឥតបងឥតប្អូន ធ្មេញច្រើនរាប់ផ្លូវ ចាក់រួចបានស៊ី

ចម្លើយ

ធ្មេញឈើ
ចែករំលែក: