អា​កញ្ឆាញ​ពី​ក្រោម​ អា​ចង្កោម​ពី​លើ​ ធ្វើ​ក្បាល​ងីងើ​ សង្កត់​រាវ​ៗ

ចម្លើយឆ្នុក​ដាក់​ត្រី
ចែករំលែក: