មានភ្លើងមិនឆេះ មានផេះមិនហុយ

ចម្លើយត្មាតភ្លើង ត្មាតផេះ
ចែករំលែក: