ហែក​ជើង​កៀប​ក្ដ ធ្វើ​មិន​ល្អ​មិន​ចេញ​ទឹក

ចម្លើយកៀប​ត្នោត
ចែករំលែក: