កាត់កឥតឈាម កាត់ដៃឥតម្រាម ពុះទ្រូងឥតថ្លើម

ចម្លើយ

កាត់អាវ
ចែករំលែក: