កាលដើមរូបអ្នកគួរឲ្យខ្ពើម លុះដូររូបកាលណា អ្នកគួរឲ្យស្រឡាញ់

ចម្លើយមេអំបៅ
ចែករំលែក: