នាងអើយនាងណេដុះកណ្ដាលទន្លេចាក់ឬសមិនដល់ដី

ចម្លើយ

ចក(កំប្លោក)
ចែករំលែក: