.ហុចឱ្យឡានច្រានទៅមុខ ជិតទង្គុកត្រះពងឯង

ចម្លើយស៊ីក្លូ
ចែករំលែក: