ប៉ុន​ក ដៃ​ចន្លោះ​ភ្លៅ រុញ​ចូល​ទៅ​ប៉ោង​ពោះ

ចម្លើយស្នប់​សប់​កង់ ឬ ម៉ូតូ
ចែករំលែក: