សអើយស្រីស កូនរាប់ដំប នៅឆ្ងាយពីគ្នា ឱ្យម្តាយលំបាកវេទនា ដើរអើតគ្រប់គ្នា ទំរាំបានកូន

ចម្លើយអន្ទងអំបោះ
ចែករំលែក: