ឆឹក​មី​នាង​កុយ​ សុយ​ម៉ុយ​សនុំ​នាង​ សើយ​របស់​នាង​ ឆឹក​របស់​បង

ចម្លើយគូស​ដែក​ឆឹក
ចែករំលែក: