អូនល្អស ត្រសូលបណ្ដូលចេកខ្ចីបងអើយ បងមិនអោយអូនដើរលើដីឡើយដើរលើក្បាលបងចុះ

ចម្លើយស្នៀតសក់
ចែករំលែក: