កេះឆ្អឹងជំនី ស៊ីគល់បបុស ឱបដៃវៃពោះ បរសេះកាត់ត្រឡោក

ចម្លើយកេះចាប៉ី ផ្លុំខ្លុយ គោះស្គ គូតទ្រ
ចែករំលែក: