ប៉ុន​ក​ដៃ​រោម​គល់​ អ្នក​អើយ​កុំ​ឆ្ងល់​រលីង​ចុង

ចម្លើយស្នែង​គោ ឬ ក្របី​
ចែករំលែក: