ឈើ​ពុក​រុក​ក្ដិត​យាយ​ចាស់​ ស្រួល​ណាស់ វៀច​មាត់​វៀច​ក

ចម្លើយត្បារ​ត្រចៀក
ចែករំលែក: