កំប៉ាងៗអើយ ដូចស្លឹកម្លូ ប្រហោងគ្រហ៊ូ មមិះជុក

ចម្លើយស្លឹកត្រចៀកជ្រូក
ចែករំលែក: