ក្តិតទល់ក្តិត ដៃកាន់ដៃ ជើងខ្វៃៗ ភ្នែកមើលមុខ

ចម្លើយ


ជិះកង់
ចែករំលែក: