កុកហើរពុំដែលទំ​ ភ្នំពុំដែលកន្លះ

ចម្លើយពពក​ ភ្នំពេញ
ចែករំលែក: