បើក​សំពត់​ឃើញ​សក់​ បក​សក់​ឃើញ​សាច់​ បក​សាច់​ឃើញ​ស្នូល

ចម្លើយពោត
ចែករំលែក: