ក្រហម​ចុង​ស្ទីក​គល់​ ជញ្ជក់​​មិន​ស្រួល​​សើម​ជោគ

ចម្លើយជក់​បារី
ចែករំលែក: