នាងមាននាមជាពានរ ពេលកាត់សក់អោយស្រលះក្លាយជារុកា្ខ តែបើយើងដកជើងចោលទៀតនោះណា ដើមរុក្ខា ក្លាយជាសត្វម្រឹគ

ចម្លើយស្វា ល្វា លា
ចែករំលែក: