មានតាមួយអង្គុយលើកៅអីបី ពាក់មួកសង្ក័សី ជក់បារី អឺឡាងដឺឡុង

ចម្លើយកំសៀវពេលដាំទឹកពុះ
ចែករំលែក: