​អ្នក​ពើត​ខ្ញុំ​ពើង​​ អ្នក​លើក​ជើង​ខ្ញុំ​​ ខ្ញុំ​សម្ងំ​ អ្នក​ដាក់​ឱ្យ​ចំ​ខ្ញុំ​សម្ងំ​ឱ្យ​អ្នក​ដាក់

ចម្លើយត្បាល់​ក្បឿង
ចែករំលែក: