ពន្លួញ​ក៏​សាច់​ ដំណាប់​​ក៏​សាច់ ទង្គិច​គ្នា​ញ៉ាច់​ចេញ​ទឹក​ច្រូច

ចម្លើយកូន​បៅ​ដោះ​ម្ដាយ
ចែករំលែក: