ស្រីសទ្រមែ អង្គុយលើគ្រែ សណ្តូកជើងលេង អ្នកណាវាយនាង នាងយំគគ្រេង សង្ក្រៀតធ្មេញក្រុបៗ

ចម្លើយមូរសំឡី
ចែករំលែក: